Historiek van de KWB & LG

 

Wat is KWB?

Vormingsorganistatie van (oorspronkelijk) mannelijke loon-en weddetrekkenden boven de 25 jaar, die in de schoot van de Christelijke Arbeidersbeweging samenwerken tot het bereiken van een volwaardige ontplooiing als mens en als gemeenschap.

Het werkgebied omvat voornamenlijk het nederlandstalige gedeelte van Belgie.De bond ontstond op 1 februari 1941, anvankelijk als mantelorganisatie van het algemeen Christelijk werkersverbond (ACW), waarvan de activiteit door de Duitse bezetter verboden was.

KWB in Bodegem:

Ook de KWB in Bodegem stamt uit de plaatselijke ACW werking van de tweede wereldoorlog.Na schuchtere contactvergaderingen tijdens de oorlog,werd op 14 september 1944 (kort na de bevrijding van 2 september) het eerste bestuur van de KWB afdeling geinstalleerd.

Jules Billoy wordt de eerste voorzitter, Edmond Gijsens ondervoorzitter, René Nieuwlandt secretaris en Louis Crabbé schatbewaarder.

In de beginfase telt de afdeling amper 12 leden, amper 10 jaar later is het ledenaantal aangedikt tot 130.

Eind 1957 volgt René Nieuwlandt de eerste voorzitter Jules Billoy op.Als René Nieuwlandt in 1959 burgemeeser van Bodegem wordt, neemt Jean De Rooms plaats op de voorzittersstoel.Half de jaren 70 voelt het bestuur dat er verjonging dient te komen en wordt er gestart met een jong KWB.De drijvende krachte hierbij zijn Jean-Pierre Cousin en André Merten die tal van activiteiten op poten zetten zoals onder andere de voorloper van onze huidige quiz  solloslim.Ne enkele jaren van afzonderlijke werking besluit jong KWB hub activiteiten aan te passen in het programma van hun vadervereniging.

Begin de jaren 80 geeft Jean De Rooms de fakkel door aan Julien Hellebout, maar eind 1983 neemt Jean De Rooms opnieuw (tijdelijk) het voorzitterschap waar wegens het plotselinge ontslag van Julien.In oktober 198??? wordt Patrick Wallyn de nieuwe voorzitter gedurende 8 jaar.

In 1992 wordt Roger Peysmans de nieuwe voorzitter. tijdens zijn ambtsperiode en mede door de veroudering van het bestuur komt er een nauwe samenwerking op gang met de plaatselijke Landelijke Gilde.Hieruit vloeit voort dat van dat ogenblik alle activiteiten gemeenschappelijk worden opgezet, behoudens de statuteire vergaderingen van beide verenigingen.

Roger Peysmans geeft dan in februari 2009 de fakkel door aan André Mertens die tot op heden het voorzitterschap van de vereniging waarneemt.

Vorming en ontspanning staan centraal in de KWB vereniging.

Denken we maar aan de studiekringen, vormingsavonden, lessereeksen kaartavonden, bakschietingen ( om de kas te spijzen) en sportactiviteiten volleybal en zaalvoetbal.

Vanzelsprekend zijn  het de "grote evenementen" zoals het jaarlijkse kerstfeest en de Sinterklaasrondgang, de cabaretavonden, de halfvastenbals en de zomerfeesten die het levendigst in de herinneringen blijven.

 

Landelijke Gilde:

De boerengilde wordt op 21 augustus 1921 gesticht en in dat jaar als volwaardige gilde door de centrale Belgische Boerenbond erkend.

De pioneers-stichters zijn Emiel Schoukens "de langen" (voorziter), Judo Van Humbeeck (ondervoorzitter), Victor Schoukens (schrijver), en de bestuursleden Frans Bruggemans, Frans Vander Els, Frans De Mol, Jozef Cornelis, Gustaaf Zelderloo en Victor Schoukens.

De eerste voorzitter Emiel Schoukens wordt opgevolgd door Edmond Van Humbeek.Nadien volgen Victor Van der Straeten en Michel Longin.

In 1972 wordt de naam Boerengilde omgedoopt tot Landelijke Gilde.

Theofiel Van Der Voorde, Johen Vlogaert, Victor Zelderloo (voordien ook jaren lange sectretaris) en Dirk Remout maken de rij voorzitters compleet.

De evolutie van het aantal leden zegt veel over het boerenbestand in onze "landelijke" gemeente.Voor de Tweede wereldoorlog telde de Gilde ongeveer 110 leden, hete aantal steeg zelfs tot 140 aan het einde van de oorlog. Nadien daalde het ledenaantal gestaag 94 in het jubeljaar 1971 en op dit ogenblik zijn er nog 50.

De laatste jaren werkt de Landelijke Gilde nauw samen met de KWB aangezien de doelstellingen van beide verenigingen op velerlei vlakken gelijklopen zijn.